Pytania i odpowiedzi

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., usługi świadczone na rzecz osób prywatnych w zakresie opieki medycznej wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów bezwzględnie podlegają ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej.

Aby odpowiedzieć na pytanie Czytelnika, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy świadczone przez niego usługi fizjoterapeutyczne mieszczą się w zakresie opieki medycznej.

Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.

Ponadto w PKWiU pod symbolem 86.90 wymienione są „Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej”. W rozwinięciu tego grupowania odnajdujemy „Usługi świadczone przez fizjoterapeutów” (PKWiU 86.90.13.0), które swym zakresem obejmują usługi świadczone m.in. w takich dziedzinach jak: fizjoterapia (włączając fizjoterapie na koniu), hydroterapia, ergoterapia, elektrostymulacja, kinezjologia (terapia ruchowa), itp.

Zatem, usługi świadczone przez fizjoterapeutów niewątpliwie mają na celu ochronę zdrowia, w związku z czym zaliczane są do usług w zakresie opieki medycznej.

Z przedstawionego pytania wynika jednak, że podatnik nie jest lekarzem, co oznacza, że wyłączenie zawarte w § 4rozporządzenia w sprawie zwolnień nie ma do niego zastosowania.

W związku z powyższym może on korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas ze względu na wysokość osiąganego obrotu czy też ze zwolnienia ze względu na formę zapłaty.

Zwolnienie z tytułu osiąganych obrotów dla podatników kontynuujących sprzedaż obowiązuje do momentu przekroczenia kwoty 20.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia – zakładamy, że limit ten nie został przekroczony w 2014 r.). Zwolnienie to straci jednak moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót realizowany na rzecz osób fizycznych przekroczy ww. limit.

Z kolei zwolnienie ze względu na formę dokonywanej zapłaty określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia ma zastosowanie, w przypadku, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienie to może być stosowane bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych.

Zatem podatnik prowadzący indywidualną praktykę lekarską świadczący usługi wyłącznie na rzecz podmiotu leczniczego, bez względu na wysokość osiąganych z tego tytułu obrotów nie jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania świadczonych przez siebie usług w kasie rejestrującej (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1368/14/UH).

Wskazać bowiem należy, że przepisy ustawy o VAT dotyczące stosowania kas rejestrujących, jak również wydane na ich podstawie akty wykonawcze nie mają zastosowania, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi w zakresie opieki medycznej nie mogą korzystać z jakiegokolwiek zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów w kasie.

Usługi w zakresie wykonywania masażu leczniczego sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 86.90.13.0 „Usługi świadczone przez fizjoterapeutów”, które mieszczą się w dziale „Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej” (PKWiU 86.90).

Oznacza to, że wykonywanie masażu leczniczego, należy zaliczyć do usług w zakresie opieki medycznej. Jednakże, aby podlegały one wyłączeniu ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy muszą one być wykonywane przez lekarzy.

Zatem, podatnik świadczący usługi masażu leczniczego (przy założeniu, że nie jest on lekarzem) może korzystać ze zwolnień określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Jeśli chodzi natomiast o świadczenie usług w zakresie wykonywania masażu relaksacyjnego to wyłączenie zawarte w § 4 pkt 2 lit. f) ww. rozporządzenia, zdaniem redakcji nie ma tu zastosowania.

Usługi świadczone przez salony masażu (z wyłączeniem masażu leczniczego) mające na celu poprawę samopoczucia wymienione są w PKWiU pod symbolem 96.04.10.0 „Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej”.

Oznacza to, że ich celem nie jest ochrona zdrowia, lecz poprawa samopoczucia poprzez uzyskanie fizycznego i psychicznego odprężenia.

Reasumując, w opisywanej sytuacji podatnik świadczący usługi w zakresie wykonywania zarówno masażu relaksacyjnego, jak i leczniczego może korzystać ze zwolnień określonych w ww. rozporządzeniu (tj. ze względu na wysokość osiąganych obrotów lub ze względu na formę zapłaty).

Bez wątpienia usługi protetyczne mają na celu ochronę zdrowia, w związku z czym zaliczane są do usług w zakresie opieki medycznej. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 października 2011 r., nr ILPP2/443-1140/11-4/SJ celem tych usług jest przywrócenie czynności i funkcji narządu żucia.

Jednak jak wynika z pytania, świadczący te usługi Czytelnik nie jest lekarzem, w związku z czym od 1 marca br. nie był zobowiązany do bezwzględnego ewidencjowania obrotów i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży w kasie fiskalnej.