Kasy fiskalne - podstawa prawna

Ulga finansowa związana z zakupem kasy

Warunki uzyskania ulgi:

   • przed terminem rozpoczęcia ewidencjowania podatnik musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas, które zamierza stosować oraz miejscu ich używania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjowania jedną kasę rejestrującą zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej – załącznik nr 3 do rozporządzenia (DZ.U. z 2008 r. Nr212, poz. 1338).

Druki do pobrania:

zawiadomienie o liczbie kas i miejscu ich używania

 • Aby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy należy: być właścicielem kasy, posiadać dowód zapłaty za zakup kasy, posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów, złożyć oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas, rozpocząć ewidencjowanie przy użyciu kas w obowiązujących terminach, dokonać we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłoszenia instalacji kasy do 7 dni od daty jej fiskalizacji. Do pobrania: zgłoszenie o zwrot wydatkowanej kwoty na zakup kasy

Zwrot ulgi podatnikom VAT oraz podatnikom nie będącym płatnikami VAT

 • Prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych przysługuje zarówno płatnikom VAT jak i podmiotom nierozliczającym tego podatku. Różny jest tylko sposób uzyskania zwrotu ( Dz.U. 2008 r. Nr 228, poz. 1509)
 • Płatnicy VAT rozliczają kwotę wydatkowaną na zakup kas fiskalnych wypełniając odpowiednią rubrykę deklaracji podatkowej ( np. VAT 76 – rubryka nr 59). Kwota w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym.
 • Podatnicy nie będący płatnikiem VAT występują o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych składając odpowiedni wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Do pobrania: zgłoszenie o zwrot wydatkowanej kwoty na zakup kasy
 • Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Kiedy należy zwrócić ulgę

 • Prowadzący działalność są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot, jakie wydali na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjowania:
 • Zaprzestaną ich używania
 • Zaprzestaną działalności
 • Nastąpi otwarcie likwidacji
 • Zostanie ogłoszona upadłość
 • Nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans
 • Nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis (Dz.u. nr 228 z dnia 24 grudnia 2008 r. poz. 1509)